Ngoni, Zulu and Xhosa Language Hymns From Izingoma Zobukhristu

The following are songs from the Izingoma zobukhristu hymnal of the Church of Central Africa Presbyterian. The hymnal was compiled in the late 1800s and comprises Ngoni, Zulu and Xhosa hymns. I am excited about this hymn because some of the songs are sung in the Ngoni language of my ancestors. Ngoni is a nguni family language which is a family of languages to which isiSwazi, isiZulu and isiXhosa belong. No wonder that even if you are like me who knows a little Zulu you will still have problems to know which song is purely Ngoni or Zulu or xhosa, for these languages are mutually intelligible.
Iam looking forward to the day when the Ngoni people of Malawi will go back to their Ngoni language for it is the only language that can fully express who they are. Enjoy and try to sing the songs through the embeded youtube videos.
MKONZENI UYESU NGWELE (Hymn No. 47 Izingoma zobukhristu)
1. Mkonzeni uYesu
Ngcwele! Ngcwele! Ngcwele! Ngcwele!

2. Uyabiza lina. Ngcwele!
3. Yelekani ‘kunqaba. Ngcwele!
4. uYesu useduze. Ngcwele!
5. Hlomanini impahla
6. Impahla, nginhliziyo.
Zenu, zenu, zenu, zenu.
NGIYONILE BABA (Hymn no.66 Izingoma zobukhristu)
1. Ngiyonile Baba, phambi kwakho,
Ngibuyenzile lobu bubi.
2. Bheka, ngazalelwa ebubini,
Nise ‘koneni ngatatshatwa.
3. Bheka, uyathanda iqiniso,
Mawungazisi, iqiniso.
4. Ungihlanzi, Nkosi ezonweni,
Ungihlanzise, ngibe mhlophe.
5. Fihl’ubuso bakho ezonweni,
Ungihlangule ebubini.
6. Mawungangilahli phambi kwakho,
Ungasusi kimi Moya wakho.
NGIZWE NKOSI (Hymn no. 61 Izingoma Zobukhristu)

1. Ngizwe, Nkosi, kulumqango wami,
siza mina,
Izitha zami seziyangahlula.
Ungangitshiyi ngingafi, siza mina.
2. Wena wangaluka esiswini ka mame,
siza mina;
Amatumbu na matambo ayenzwa nguwe.
3. Lapho ngiziboma ngiyahluleka,
siza mina;
Lapho ngizibamba senyamangala.
4. Ngobalekelaphi ngisuke kuwe? Siza mina,
Ngiye ezulwini, ulapho wena.
5. Ngiye emhlabeni wonke, ulapho wena, siza mina,
Ngingen’emgodini, na lapho nguwe.
6. Ungivimbezel’emva naphambili, siza mina;
Ubekil’isandhla sakho phambili kwami.
NGOPHAKAMISELA AMEHLO AMI (Hymn no. 67 Izingoma zobukhristu)
1. Ngophakamisela amehlo ami
Ezintabeni phezulu.
Ukusiza kwami ku kuye,
uYehova owenzil’izulu nomhlaba.
2. Yena uYehova akavumi
Unyawo lwakho lutshelele.
3. Bheka yena olondolozayo
Akayozeli akalali.
4. Nguye yena uMninimandhla.
Usezulwini phezulu.
5. Sidumisa yena thina sonke,
Uyilanga lethu elihle.
YESU YESU NKOSI YAMI (Hymn no. 128 Izingoma zobukhristu)
1. Yesu, Yesu, Nkosi yami.
Yiza-ke Nkosi, yiza.
2. Nkosi, thumel’ uMoya wakho.
3. Afundise mina kahle.
4. Hawu! mina ‘muntu omubi.
5. Nkosi, siza, nginge bube.
6. Msizi, ungisize mina.
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: